خدا آن حس زیبایست که در تاریکى صحرا هنگامى که هراس مرگ میدزدد سکوتت را؛ یکى همچون نسیم دشت میگوید : کنارت هستم اى تنها و دل آرام میگیردخدای کافیست

مشاوره رایگان کنکور97

سلام
بهتر از این جمله پیدا نکردم
براتون آرزو کنم

امیدوارم
هیچ راه نجاتی برایتان نباشد
وقتی غــرق در
خوشبختی هستید

روز و روزگار بر وفق مرادتون

دانلود کتاب موفقیت کنکور